Zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 r.

Zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej jest obowiązkiem każdego podatnika, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak ta sama ustawa nadaje Ministrowi Finansów prawo do wprowadzenia czasowych zwolnień z tego obowiązku. Zwolnienia te ustalane są na mocy rozporządzeń.

Rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas zmieniają się zwykle co 2 lata. Ku niezadowoleniu przedsiębiorców wciąż korzystających ze zwolnień, każde nowe rozporządzenie w jakimś zakresie ogranicza prawo do zwolnień dla niektórych grup podatników lub niektórych czynności.

Nie inaczej będzie w roku 2015. Z końcem 2014 roku traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Aby ktokolwiek mógł korzystać ze zwolnień po 31 grudnia 2014 roku, Ministerstwo Finansów musi wydać kolejne rozporządzenie.

 

Znamy już projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Jak można było się spodziewać, wprowadza ono kolejne ograniczenia – tym razem dla konkretnych czynności. Likwiduje także zwolnienie przysługujące dla niewielkiej ilości usług (max. 50) świadczonych niewielkiej liczbie odbiorców (mniej niż 20).

 

Zwolnienie podmiotowe – limit 20.000 zł

 

Nie zmieni się limit do zwolnienia podmiotowego – dalej będzie to 20.000 zł. Prawa do zwolnienia z kas nie stracą więc podatnicy, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w 2014 roku nie przekroczą tego limitu. Przy czym należy pamiętać, że podobnie jak to było w latach 2013-2014, podatnicy rozpoczynający tę sprzedaż w trakcie roku limit liczą proporcjonalnie – od dnia rozpoczęcia sprzedaży do końca roku podatkowego.

 

Zwolnienie przedmiotowe – dla konkretnych czynności

 

Nie ulegnie zasadniczym zmianom katalog zwolnień przysługujących konkretnym czynnościom. Zostały one wymienione w załączniku do nowego rozporządzenia. Zwolnienia te dotyczą czynności bardzo specyficznych, np. związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, rolnictwa, usług pocztowych i kurierskich itd.

 

Zwolnienie dla sprzedaży dotyczącej poszczególnych czynności

 

Zachowane zostaną także zwolnienia, które przysługują podatnikom po spełnieniu określonych warunków. Nie zmienią się warunki do zachowania zwolnienia dla między innymi:

  • Sprzedaży wysyłkowej
  • Sprzedaży przez podatnika na rzecz pracownika
  • Dostawy nieruchomości
  • Świadczenia usług, za które zapłata następuje w całości przelewem

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w projekcie nowego rozporządzenia nie znalazło się zwolnienie przysługujące dla niewielkiej ilości usług świadczonych na rzecz niewielkiej liczby odbiorców.

 

Wyłączenia ze zwolnień

 

Podobnie jak do tej pory, rozporządzenie w sprawie zwolnień obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wyznaczy katalog czynności, do których nie będzie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Katalog ten znajduje się w § 4 ust. 1 projektu. Znajdą się w nim te same czynności, co w poprzednim rozporządzeniu, m.in. usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

 

Katalog wyłączeń ze zwolnień z kas w 2015 r. zostanie jednak rozszerzony o następujące czynności:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku
1) dostaw:

(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów
(…)

2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f)w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
i) gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

 

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 r.