Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015 roku?

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych wejdzie w życie już niedługo, bo 1 stycznia 2015 roku. To ważna data zwłaszcza dla tych podatników, którzy w przyszłym roku utracą prawo do jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych, chociaż mogli z nich korzystać w latach poprzednich. Jeżeli jesteś jednym z nich, być może zastanawiasz się: Dokładnie od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015 roku?

 

Czynności wyłączone ze zwolnień – od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w 2015 roku?

 

Od 2015 roku zmienia się katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych – to główna przyczyna, dla której wielu podatników będzie musiało zainstalować urządzenie rejestrujące w firmie. Listę wyłączeń rozszerzono o nowe usługi i towary. Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie wykonywanie czynności z katalogu, w 2015 roku będzie musiał bezwzględnie wprowadzić kasę fiskalną i ewidencjonować sprzedaż z jej użyciem. W jakim dokładnie terminie musi to zrobić?

Czynności wyłączone ze zwolnień w latach 2015-2016 można by podzielić na dwie grupy:

  • Czynności, które należy bezwzględnie ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży
  • Czynności, wobec których obowiązek ewidencjonowania jest przesunięty – powstaje po upływie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano pierwszą czynność

 

Ewidencja na kasie fiskalnej od pierwszej sprzedaży

Które czynności należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży? Ich lista znajduje się w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016 i są to:

1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

 

Jeżeli zamierzasz rozpocząć sprzedaż choćby jednego z wyżej wymienionych towarów lub świadczenie którejkolwiek z powyższych usług, musisz wyposażyć się w kasę fiskalną. Już pierwsza wykonana przez Ciebie czynność, musi zostać zarejestrowana za pomocą urządzenia fiskalnego. Pamiętaj, że obowiązki podatnika w stosowaniu kas, nie ograniczają się tylko do zakupu samego urządzenia. Musisz też zgłosić kupioną kasę fiskalną do urzędu skarbowego oraz zadbać o to, by była zafiskalizowana przez serwisanta jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności z katalogu wyłączeń.

 

Przykład

Pan Robert ma zamiar otworzyć sklep ze sprzętem fotograficznym w połowie stycznia 2015 roku. Ponieważ dostawa sprzętu fotograficznego widnieje w § 4 pkt 1 lit. j rozporządzenia aktualnego od 1 stycznia 2015-2016 jako wyłączona ze zwolnień z kas, pan Robert będzie musiał ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej – już od pierwszej czynności. W dniu gdy otworzy sklep, kasa fiskalna musi być gotowa do pracy – pierwszy klient sklepu pana Roberta powinien otrzymać paragon fiskalny za zakupiony sprzęt fotograficzny.

 

 Ewidencja na kasie fiskalnej – obowiązek instalacji kasy przesunięty w czasie

Dla których czynności przesunięto w czasie obowiązek instalacji kasy fiskalnej? Wymieniono je w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia i są to usługi:

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Jak widać, są to nowe usługi, o które ustawodawca poszerzy katalog wyłączeń od 1 stycznia 2015 roku. Wyjątkiem wśród tych nowości, jeśli chodzi o termin wprowadzenia kasy, jest dostawa perfum i wód toaletowych. Znalazła się ona w pierwszej grupie – czynności, dla których kasę fiskalną trzeba stosować od początku sprzedaży.

 

Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną, jeśli świadczymy lub planujemy świadczyć usługi wyłączone ze zwolnień od 01.01.2015 r. z przesuniętym w czasie obowiązkiem instalacji kasy?

Przedsiębiorcy, którzy świadczą lub zamierzają świadczyć po 1 stycznia 2015 r. usługi wymienione w § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016, mają nieco inny termin instalacji kasy fiskalnej niż Ci wykonujący pozostałe czynności z katalogu wyłączeń z kas.

Nie muszą oni stosować kasy od pierwszej sprzedaży – obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej świadczenia usług z § 4 pkt 1 lit. c-j następuje dopiero po pewnym czasie. O jaki czas chodzi? Zależnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży w/w usług przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ten termin wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności będzie inny.

 

Mówi o tym § 9 nowego rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016.

W § 9 ust. 1 i 2 możemy przeczytać:

9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

Kogo dotyczy zacytowany przepis? Tych przedsiębiorców, którzy wykonują czynności wyłączone ze zwolnień od 1 stycznia 2015 roku („nowe” usługi zawarte w § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia aktualnego w latach 2015-2016). Podatnicy Ci do końca 2014 roku zachowują prawo do zwolnienia podmiotowego, przysługującego im ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Ustawodawca dał im jednak jeszcze dwa miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej do firmy. Na instalację urządzenia fiskalnego podatnik kontynuujący wykonywanie wyłączonych od 1 stycznia czynności ma czas do końca lutego 2015 r.

Po tym terminie każda sprzedaż musi być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. W praktyce oznacza to, że dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna musi gotowa do ewidencji sprzedaży i drukowania paragonów: zgłoszona w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i odpowiednio skonfigurowana.

 

Przykład

Pani Ewa świadczy usługi kosmetyczne. Sprzedaż swoich usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych rozpoczęła w roku 2013. W latach 2013-2014 mogła korzystać ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł rocznie. W 2015 roku będzie kontynuować prowadzenie swojego salonu kosmetycznego, więc na instalację kasy fiskalnej ma czas do końca lutego 2015 r. Od dnia 1 marca każdą wykonaną usługę kosmetyczną musi ewidencjonować na kasie fiskalnej i każdej klientce wręczyć paragon fiskalny.

 

 

UWAGA! Zachowanie tego terminu jest bardzo istotne. Jeżeli spóźnisz się z wprowadzeniem kasy w działalności, stracisz prawo do ulgi do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie. Poza tym narazisz się na dotkliwe sankcje skarbowe.

 

Warto przy tym dodać, że termin 1 marca 2015 roku nie dotyczy podatników, którzy utracili w 2014 roku prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej z innego powodu, np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów.

 

Mamy jednak jeszcze inne sytuację, niż kontynuowanie sprzedaży usług wyłączonych od 1 stycznia 2015 roku, którą regulują przepisy nowego rozporządzenia.

W § 9 ust. 3 czytamy:

9. 3. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

 

Z przepisu tego wynika, że podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. zaprzestanie świadczenia usług z § 4 pkt 2 lit. c–j, nie straci prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej (jeśli takie mu przysługuje). Ale jeśli zacznie znów świadczyć przynajmniej jedną z tych czynności w 2015 roku, będzie musiał wprowadzić kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykona pierwszą czynność wyłączoną ze zwolnień na mocy § 4 pkt 2 lit. c–j.

 

Przykład

Pan Marek jest doradcą podatkowym. Zaprzestał wykonywania swoich usług w tym zakresie w grudniu 2014 r., ale zaczął świadczyć je ponownie w lutym 2015 r. Ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej ma obowiązek prowadzić od 1 maja 2015 r.

 

 

W § 9 ust. 4 czytamy:

9.4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

 

Ten przepis dotyczy podatnika, który rozpoczyna dopiero wykonywanie usług wyłączonych ze zwolnień po 31 grudnia 2014 r. Ile ma czasu na instalację kasy fiskalnej? Dwa miesiące licząc od końca miesiąca, w którym wykonał usługę z powyższego katalogu. Po tym terminie – liczonym indywidualnie – każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

 

Przykład

Sp. z o.o. XYZ, korzystająca ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, rozpoczyna świadczenie usług fryzjerskich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w lipcu 2015 roku. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca września 2015 r. Od 1 października każda wykonana przez spółkę usługa powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i potwierdzona wydrukowanym paragonem fiskalnym.

 

 

W§ 9 ust. 6 czytamy:

9. 6. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

 

To jeszcze inna sytuacja – podatnik, który rozpoczyna wykonywanie w/w czynności po 31 grudnia 2014 r., a nigdy wcześniej nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma 2 miesiące na instalację kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą taką usługę. W jego przypadku również każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

 

Przykład

Pan Robert jest dentystą, który postanowił założyć prywatny gabinet i rozpocząć świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwietniu 2015 r. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca czerwca 2015 r. Od 1 lipca sprzedaż każdej wykonanej przez niego usługi stomatologicznej podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Pan Robert musi od tego dnia drukować pacjentom paragony fiskalne po każdej usłudze w ramach wizyty prywatnej.

 

 

Kasy fiskalne w 2015 roku kupi wielu podatników – zarówno Ci, którzy kontynuują działalność, jak i Ci, którzy dopiero zaczną świadczyć usługi wyłączone ze zwolnienia. W końcu do instalacji kasy będą zmuszeni również nowi przedsiębiorcy – osoby nigdy wcześniej nie świadczące usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. W zależności od tego, do jakiej grupy należysz, termin instalacji kasy będzie dla Ciebie inny. Zapoznaj się dokładnie z wytycznymi ustawodawcy i pilnuj terminu instalacji kasy, żeby nie narazić się na przykre konsekwencje finansowe.

 

Pamiętaj! Jeśli chodzi o kasy fiskalne, Warszawa ma szeroką ofertę – ale zakup urządzenia to nie wszystko. Daj sobie czas, nie tylko na przemyślany wybór odpowiedniej kasy fiskalnej, ale też na załatwienie wszelkich formalności. A czasu jest już niewiele – do wejścia w życie nowego rozporządzenia regulującego stosowanie kas – pozostały już niecałe dwa tygodnie.